Etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene bygger på verdiene som er definert i strategiplanen og miljøreglene til Os Asvo og som er styrende for vår virksomhet. Våre handlinger skal være til bedriftens og brukernes beste og forankret i våre verdier.

Anerkjennelse:

Alle ansatte forplikter seg til å følge taushetsplikten og retningslinjer for personalopplysninger utarbeidet av bedriften.

Alle har krav på å bli sett og møtt med respekt og omtanke

Vi er en inkluderende bedrift gjennom å nå målene beskrevet i IA avtalen

Vi forholder oss proffesjonelt i forhold til brukerne og andre samarbeidspartnere og unngår bindinger som kan påvirke dette. Ved bruk av sosiale medier på internett bør det utvises aktsomhet.

Gjennom åpenhet og aktiv brukermedvirkning skal vi arbeide for å forhindre fysisk, psykisk og økonomisk utnyttelse av brukerne.

Vi diskriminerer ikke på grunnlag av kjønn, rase, seksuell legning eller religion

Utvikling:

Vi har et særlig ansvar for å ivareta brukernes verdighet og integritet gjennom å utvikle de ferdighetr som allerede er tilstede i hver enkelt og å legge til rette for ny læring

Vi ser på personlig utvikling som et av våre hovedmål og er unikt opptatt av hver enkelts lissituasjon og rett til selvbestemmelse

Vi gjør hverandre bedre ved å gi konstruktive tilbakemeldinger

Vi viser lojalitet ovenfor avgjørelser

Mestring:

Vi er rause med ros til brukere og kollegaer, kritikk tar vi på tomannshånd

Mestring er et resultat av systematisk og faglig forankret veiledningsarbeid, våre verdivalg skal styres av dette (anerkjennelse, utvikling, mestring, kvalitet)

Alle ansatte har et selvstendig ansvar for å fremskaffe den kompetansen som er nødvendig for å gjøre en god jobb

Kvalitet:

Alle ansatte har et personlig ansvar for å fremme kvalitet i alle arbeidsoppgavene, både produksjonsoppgaver og i attføringsarbeidet.

Alle henvendelser til bedriften blir behandlet profesjonelt og i samsvar med gjeldende regler for kundebehandling.

Vi holder avtaler og oppfyller våre forpliktelser. Ved avvik skal vi så snart som mulig informere de det gjelder.

Vi viser ansvar og faglig integritet ved:

• å være nyskapende, løsningsorienterte og fleksible
• å fremlegge ærlige vurderinger
• å ha mot til å ta vanskelige avgjørelser
• å ha mot til å gi og ta imot konstruktiv og riktig plassert kritikk
• å varsle om og håndtere eventuell urett mot våre arbeidstakere og kollegaer

Omdømme, media og kommunikasjon

All kommunikasjon fra bedriften skal:

• Bygge på bedriftens verdier
• Ta hensyn til eget og andres omdømme.
• Fremme bedriftens synlighet.
• Underbygge/fremheve vår profesjonalitet.
• Være i tråd med bedriftens kvalitetspolitikk.
• Inneholde oppdaterte opplysninger.
• Kontakt med media skal avklares med ledelsen i bedriften.